www.evropskavina.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu

Společnosti: Petra-aqua, s.r.o.
Se sídlem v Praze 6, ul. Heleny Malířové 9, PSČ 169 00
IČO: 27070778, DIČ: CZ27070778

 

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím (fyzickou osobou, fyzickou osobou podnikatelem, právnickou osobou) při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu www.evropskavina.cz
Kupující je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Objednávání

Objednávku lze uskutečnit tímto způsobem:

  • prostřednictvím internet. obchodu www.evropskavina.cz
  • prostřednictvím e-mailové adresy vino@aqua.cz
  • telefonicky nebo osobně s následným e-mailovým potvrzením.

Při objednání přes e-shop, je nutné uvést tyto údaje:

  • fyzická osoba - jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu dodání (je-li odlišná od fakturační)
  • fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba - obchodní jméno a sídlo, jméno a příjmení objednávající osoby, IČO a DIČ, je-li plátcem DPH
  • informace o vybraných produktech - kód nebo úplný název zboží, cenu za jeden kus, požadované množství, způsob odebrání a dopravy a další údaje, které kupující považuje za důležité.

Dodací podmínky

Objednané zboží je odesláno na fakturační adresu (není-li uvedena adresa dodání) uvedenou na objednávce. Dodací lhůta je 3 následující pracovní dny, v případě, že zboží není skladem, do 2 týdnů, popř. dle domluvy s kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti. Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li nesrovnalosti, musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě chybně objednaného zboží ze strany kupujícího, lze toto zboží vyměnit za jiné ve stejné hodnotě - pokud toto nedopatření kupující nahlásí do 24 hodin po obdržení zásilky (rozhoduje den předání přepravcem). Zboží musí vrátit nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. V tomto případě veškeré náklady na vrácení původního a zaslání nového zboží hradí kupující. Byla-li objednávka provedena prostřednictvím internetového obchodu, má kupující právo na základě Zákona 367/2000 Sb.par.53 odst.6 od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat v uvedené lhůtě zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

Platební podmínky

Všechny ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou ceny konečné včetně DPH. Kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednání. Není-li dohodnuto jinak, je k ceně připočítáno přepravné.

a) U objednávek provedených prostřednictvím internetového obchodu www.evropskavina.cz

Rozvoz zdarma po Praze při objednávce nad 2000 Kč.
Rozvoz zdarma po celé ČR při objednávce nad 8000 Kč.
Jinak:
1 - 6 lahví 150 Kč
6 - 12 lahví 250 Kč
12 - 18 lahví 300 Kč
18 - 24 lahví 450 Kč

(Za každých 6 lahví 150 Kč)

b) U ostatních objednávek dle individuální dohody

Možné způsoby platby:

  • zálohou - platba předem na bankovní účet
  • dobírkou - platba hotově přepravci při převzetí zboží

V objednávce máte možnost zvolit si úhradu v hotovosti (dobírkou)i, bankovním převodem nebo platbu vybraným typem platební karty (dále platební karta).
Při zvolení možnosti platby bankovním převodem budou všechny nutné informace pro platbu zobrazeny v elektronickém obchodě společnosti Petra-aqua, s.r.o.
Zboží Vám bude dodáno po připsání fakturované částky na účet společnosti. V případě vyprodání skladové zásoby Vás kontaktujeme a navrhneme náhradní variantu v dodávce zboží. Na základě elektronické objednávky přijde zpět e-mailem automatické potvrzení Vaší objednávky a je vystavena faktura, kterou obdrží zákazník v elektronické podobě v den předání zásilky prvnímu dopravci nebo ji obdrží kupující při převzetí dodávky. Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou ceny včetně základní sazby DPH (19%). Odběratelům, plátcům DPH v zahraničí bude fakturováno bez DPH.

 

Reklamační řád

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství, druhu a zjevných vad. Zjistí-li kupující nesrovnalosti musí tuto skutečnost bezprostředně nahlásit prodávajícímu a uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 a § 54 Obč.z. možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla dodacího listu, data nákupu a čísla Vašeho účtu pro vrácení peněz. V případě, že jste již zboží převzal(a), zašlete jej spolu s dokladem o koupi zpět na vlastní náklady na výše uvedenou adresu. Zboží musí být kompletní, nepoškozené a funkční, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. Kupní cena nebo její část bude kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží. Zjistí-li kupující nesrovnalosti musí tuto skutečnost uvést písemně na dokladu o převzetí přepravní firmy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u přepravní služby (kontrola množství, druhu a zjevných vad).O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán Zápis o škodě. Pokud kupující zjistí poškození zboží po převzetí (není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí zákazníkem zjevná), je povinen oznámit vznik škody bez zbytečného odkladu u dodavatele nebo přepravní služby, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dní ode dne doručení zásilky.
Pokud kupující odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a přepravní službou s termínem na vyřízení do 30 dnů. O výsledku je kupující informován dodavatelem či přepravní službou telefonicky/elektronickou formou.

Záruka

Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele jsou výrobky skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Trvanlivost a ročníky vín

Trvanlivost jednotlivých druhů vín a destilátů je individuální. Optimální dobu spotřeby a případnou dobu archivace uvádíme u každého vína zvlášť. Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.

Závěrečná ustanovení

Objednáním zboží vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami. Všechny osobní údaje budou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu firmy Petra-aqua, s.r.o., souhlasíte s používáním informací o Vás a Vašich nákupech pro interní potřeby společnosti. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem, v případech kdy kupující vystupuje jako podnikatel zákoníkem Obchodním. Všechny spory, které mohou vzniknout budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude dohoda neúčinná, bude pro řešení sporu požádán rozhodčí soud při České obchodní komoře. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2008 do odvolání či jejich změny.

Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti. Společnost si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky.